Entity

Entity reprezentují potomci abstraktní třídy LeanMapper\Entity. Ta obsahuje definici magických metod __get, __set a __call, které usnadňují přístup k položkám entity, a dále obsahuje elementární sadu metod užitečných v různých situacích. V neposlední řadě tato třída udržuje i instanci LeanMapper\Row, která zapouzdřuje vlastní data.

Smyslem entit je reprezentovat v aplikaci objekty reálného světa (označované občas honosněji jako doménové objekty, kde doménou rozumíme oblast zájmu naší aplikace). Dobře se smysl entit vysvětluje názorně: s čím bude operovat náš informační systém pro knihovnu? Určitě s knihami. A také s čtenáři, autory knih, výpůjčkami… a tato podstatná jména už nám přímo napovídají, jaké budeme mít v aplikaci entity: Book, Author, Borrowing a určitě by vás napadly i další.

Důležité je, že tyto doménové objekty mají několik typických rysů:

Definice položek

Položky entity lze nadefinovat dvěma způsoby: pomocí anotací a pomocí přístupových metod.

Definice pomocí anotací

Preferovaným (a nejstručnějším) způsobem, jak nadefinovat položky entity, je pomocí anotací. Tímto způsobem lze běžně nadefinovat naprostou většinu položek i vazeb. Pomocí přístupových metod má obvykle smysl definovat pouze takové položky, které jsou natolik specifické, že bychom si u nich s anotacemi z důvodu jejich omezené vyjadřovací schopnosti nevystačili.

Možnosti anotací nejsnáze popíšeme ukázkou:

<?php

namespace Model\Entity;

use DateTime as PlaceInTime;

/**
 * @property int $id
 * @property PlaceInTime $published
 * @property Author $author m:hasOne
 * @property Author|null $reviewer m:hasOne(reviewer_id)
 * @property Tag[] $tags m:hasMany
 * @property string $title Name of the book
 * @property-read bool $available = false
 */
class Book extends \LeanMapper\Entity
{
}

Položky se definují pomocí PHPDoc anotací property a property-read (položka pouze pro čtení). Popišme si položky entity Book:

@property int $id

Položka s názvem id, která bude obsahovat celočíselnou hodnotu. K její hodnotě půjde přistupovat pomocí $book->id nebo voláním $book->getId() (API entit se budeme podrobněji věnovat později).

@property PlaceInTime $published

Položka s názvem published, která bude obsahovat instanci DateTime (viz use ještě před PHPDoc komentářem).

@property Author $author m:hasOne

Položka s názvem author, která bude obsahovat instanci Author. Pomocí tzv. příznaku m:hasOne definujeme 1:N vazbu mezi entitami Author a Book. Příznakům se budeme podrobněji věnovat později.

Příznaky jsou textové fragmenty ve formátu m:<name>[(<parameters>)], které se v anotacích používají pro nějaké speciální účely. Lean Mapper interně rozumí celkem osmi druhům příznaků (hasOne, hasMany, belongsToOne, belongsToMany, useMethods, filter, passThru a enum), jejichž význam si podrobně popíšeme v relevantních částech dokumentace, plus Lean Mapper umožňuje definici vlastních příznaků pro vaše vlastní, specifické účely.

@property Author|null $reviewer m:hasOne(reviewer_id)

Položka s názvem reviewer, která bude obsahovat instanci Author nebo null. Opět jsme použili příznak m:hasOne pro definici 1:N vazby, jen jsme navíc u této položky upřesnili, jaký sloupec v relaci tento vztah realizuje.

U této položky jsme poprvé použili sufix |null u definice typu, který říká, že položka může obsahovat také null (je „nullable“). Lean Mapper samozřejmě rozumí i sufixu |NULL a stejná vlastnost může být zapsána i pomocí prefixu null|, takže zafunguje i null|Author. Můžete zkrátka použít takový styl, na jaký jste v PHP zvyklí.

@property Tag[] $tags m:hasMany

Položka s názem tags je zajímavá dvěmi věcmi: sufixem [] v definici typu, který říká, že položka obsahuje pole instancí Tag (anebo volitelně nějakou kolekci instancí Tag), a také je zajímavá příznakem m:hasMany, který definuje M:N vazbu mezi entitami Book a Tag.

@property string $title Name of the book

Položka s názvem title bude obsahovat textovou hodnotu. Dovětek Name of the book je prostý komentář, nemá žádný speciální význam. Obecně jakýkoliv text, který se nachází za definicí názvu položky (respektive za výchozí hodnotou, je-li přítomná, viz dále) a není příznakem (tj. nezačíná prefixem m:) plní funkci komentáře. Komentář se může nacházet i mezi příznaky. Neplatí, že komentářem musí definice položky končit.

@property-read bool $available = false

Položka s názvem available bude obsahovat logickou hodnotu a je zajímavá tím, že má nadefinovanou výchozí hodnotu false. Takto přirozeně lze v Lean Mapperu nadefinovat výchozí hodnotu nějaké položky. Podrobněji se tomuto tématu budeme věnovat později.


O tom, jak se definují položky pomocí anotací, jsme si udělali velmi dobrou představu. Na závěr si už jen ukažme pár nesprávných definic:

<?php

namespace Model\Entity;

/**
 * @property int[] $id   Takováto definice kolekcí základního typu není podporována, použijte array
 * @property Author m:hasOne $author   Nesprávné umístění příznaku (musí být až za názvem položky a případnou výchozí hodnotou)
 * @property DateTime $published = new DateTime   Podporovány jsou pouze jednoduché výchozí hodnoty (pro jiné použijte metodu Entity::initDefaults)
 * @property $author   Chybí definice typu
 * @property Author|string $reviewer   Nesprávná definice typu, operátor | lze použít pouze v kombinaci s NULL
 * @property Tag[] $tags m:hasMany m:hasOne   Nesprávné použití příznaků, nedává smysl
 */
class Book extends \LeanMapper\Entity
{
}

Definice pomocí přístupových metod

Výše uvedenou entitu můžeme kompletně přepsat do následující podoby:

<?php

namespace Model\Entity;

use DateTime as PlaceInTime;

/**
 * @property Author $author m:hasOne
 * @property Author|null $reviewer m:hasOne(reviewer_id)
 */
class Book extends \LeanMapper\Entity
{
  public function getId()
  {
    return (int) $this->row->id;
  }

  public function setId($id)
  {
    $this->row->id = (int) $id;
  }

  public function getPublished()
  {
    return $this->row->published;
  }

  public function setPublished(PlaceInTime $published)
  {
    $this->row->published = $published;
  }

  public function getAuthor()
  {
    $row = $this->row->referenced('author');
    return new Author($row) : null;
  }

  public function setAuthor(Author $author)
  {
    $this->row->author_id = $author->id;
    $this->row->cleanReferencedRowsCache('author', 'author_id');
  }

  public function getReviewer()
  {
    $row = $this->row->referenced('author', 'reviewer_id');
    return $row !== null ? new Author($row) : null;
  }

  public function setReviewer(Author $reviewer = null)
  {
    $this->row->reviewer_id = $reviewer !== null ? $reviewer->id : null;
    $this->row->cleanReferencedRowsCache('author', 'reviewer_id');
  }

  public function getTags()
  {
    $value = array();
    foreach ($this->row->referencing('book_tag') as $row) {
      $value[] = new Tag($row->referenced('tag'));
    }
    return $value;
  }

  public function getTitle()
  {
    return (string) $this->row->title;
  }

  public function setTitle($title)
  {
    $this->row->title = (string) $title;
  }

  public function getAvailable()
  {
    return (bool) $this->row->available;
  }

  public function setAvailable($available)
  {
    $this->row->available = (bool) $available;
  }
}

Jedná se o transparentní, „nemagickou“ variantu, avšak patřičně upovídanou. Na druhou stranu, vyjadřovací schopnosti metod jsou větší než anotací, a proto občas není jiného východiska, než metody použít. Oba způsoby definic položek lze samozřejmě kombinovat, dokonce i v rámci jedné entity.

Všimněte si, že ve všech předvedených metodách se přistupuje k protected proměnné $row. Entity v Lean Mapperu totiž vlastní data neudržují. Udržují jen instanci třídy LeanMapper\Row, která vlastní data zapouzdřuje.

Toto zdánlivě kostrbaté řešené umožňuje pokládat efektivní dotazy do databáze (ve stylu „NotORM“). Při typickém používání vás ale zmíněné interní záležitosti Lean Mapperu vůbec nemusí trápit. Seznamte se jen s veřejným rozhraním třídy LeanMapper\Row, abyste měli představu, co všechno se s jejími instancemi v entitách dá dělat.

Priorita definic

Pokud je definována přístupová metoda, má při přístupu k položce vždy přednost před anotací.

Poznámka: před verzí 2.0 fungovala priorita definic odlišným způsobem.

Rozhraní entity

Přístup k položkám

Následující ukázka demonstruje, jak lze k položkám entity přistupovat. Je jedno zda jsou položky definovány pomocí anotací nebo pomocí přístupových metod:

<?php
// $book instanceof Model\Entity\Book
$book->id;
$book->title;
$book->getAvailable();
$book->title = 'New title';
$book->setTitle('New title');

Hromadné přiřazování

Užitečnou metodou je metoda assign(array $values, array $whitelist = null), kterou entity dědí z LeanMapper\Entity. Umožňuje hromadně přiřadit hodnoty do více položek:

<?php

$entity->assign(array(
  'title' => 'Modified title',
  'description' => 'lorem ipsum',
  'number' => 42,
));

$entity->assign($newValues, array('title', 'description'));

Prvním parametrem je pole ve formátu položka => nová hodnota a druhým, volitelným, je „whitelist“ položek, které se berou v úvahu. Pokud je metoda volána se dvěma parametry, pozměněné hodnoty položek, které nejsou vyjmenovány ve „whitelistu“, se ignorují.

Pokud vámi používaný framework například umí vracet hodnoty z formulářů v podobě pole, váš kód může být takto stručný:

<?php

$author->assign($form->getValues(), array('title', 'name', 'web');

Nutno zdůraznit, že se jedná jen o jakýsi syntaktický cukr a pod pokličkou se volají jednotlivé settery entity, které obvykle obsahují validační pravidla. Jedná se tedy o naprosto bezpečný a legitimní způsob práce s entitou.

Definice vazeb (vztahů mezi entitami) a strategie

Lean Mapper rozumí celkem čtyřem příznakům pro vyjádření vazeb mezi entitami: m:hasOne,m:hasMany, m:belongsToOne, m:belongsToMany. Tyto příznaky se vepisují za název položky a volitelným dodatkem v závorce lze upřesnit, přes jaké sloupce a tabulky má Lean Mapper při získávání související entity postupovat. Pokud dodatek chybí, Lean Mapper si potřebné názvy odvozuje podle daných konvencí. Pokud vaše databáze tyto konvence dodržuje, v naprosté většině případů se bez těchto dodatků obejdete.

Příznak Tvar dodatku Význam Příklad použití
m:hasOne (sloupec odkazující na cílovou tabulku:cílová tabulka) Vazba N:1 Máme knihu a chceme načíst jejího autora.
m:hasMany (sloupec odkazující na zdrojovou tabulku:vazební tabulka:sloupec odkazující na cílovou tabulku:cílová tabulka) Vazba M:N Máme knihu a chceme získat kolekci tagů, kterými je označena.
m:belongsToOne (sloupec odkazující na zdrojovou tabulku:cílová tabulka) Vazba 1:1 Máme objednávku a chceme získat detail objednávky uložený v samostatné tabulce. Každý detail patří právě jedné objednávce.
m:belongsToMany (sloupec odkazující na zdrojovou tabulku:cílová tabulka) Vazba 1:N Máme autora a chceme získat kolekci knih, kterých je autorem.

U dovětků platí, že jejich jednotlivé části jsou odděleny dvojtečkou a vynechání libovolné části vede k jejímu odvození podle konvencí.

Nejstručnější zápis Příklad (ekvivalentního zápisu/ekvivalentních zápisů)
Author $author m:hasOne Author $author m:hasOne(author_id:author)
Author $author m:hasOne(reviewer_id) Author $author m:hasOne(reviewer_id:author)
Tag[] $tags m:hasMany Tag[] $tags m:hasMany(book_id:book_tag:tag_id:tag)
  Tag[] $tags m:hasMany(book_id:::tag)
  Tag[] $tags m:hasMany(book_id::tag_id:tag)
  Tag[] $tags m:hasMany(book_id::tag_id)
Tag[] $tags m:hasMany(::supertag_id:supertag) Tag[] $tags m:hasMany(book_id:book_tag:supertag_id:supertag)
Book[] $books m:belongsToMany Book[] $books m:belongsToMany(author_id:author)
OrderDetail $detail m:belongsToOne OrderDetail $detail m:belongsToOne(order_id:orderdetail)

U vazeb hasMany, belongsToMany a belongsToOne je možné uvést dodatek #union - jeho význam vysvětluje kapitola SQL strategie.

Příznaky

U každé položky zapsané v anotaci můžeme uvést celou řadu doplňujících příznaků.

m:passThru

Příznak umožňuje prohnat čtenou, resp. zapisovanou, nízkoúrovňovou hodnotu položky naší vlastní metodou. To se hodí pro validaci i konverzi hodnot mezi databází a entitou.

/**
 * @property string $email m:passThru(checkEmail)
 */
class Author extends LeanMapper\Entity
{
	protected function checkEmail($value)
	{
		// zkontrolujeme, zda je email validní
		return $value; // vrátíme hodnotu
	}
}

Metoda checkEmail bude zavolána jak při čtení, tak při zápisu hodnoty. V příznaku můžeme uvést 2 metody oddělené svislítkem |, v takovém případě se první metoda použije pro čtení, druhá pro zápis. Jednu z částí můžeme i vynechat.

m:passThru(checkEmail) // čtení i zápis využije stejné metody
m:passThru(beautifyEmail|filterEmail) // čtení jde přes metodu beautifyEmail, zápis přes filterEmail
m:passThru(|filterEmail) //pro čtení se žádná metoda nepoužije, ke čtení dojde napřímo, zápis jde přes filterEmail
m:passThru(beautifyEmail|) // čtení jde přes metodu beautifyEmail, pro zápis se žádná metoda nepoužije

m:enum

Pomocí příznaku m:enum řekneme Lean Mapperu, že položka může obsahovat jen předem daný výčet hodnot. Pokud se pokusíme do položky přiřadit hodnotu, která do výčtu nespadá, Lean Mapper vyhodí výjimku. Hodnoty definujeme pomocí konstant.

/**
 * @property int $id
 * @property string $status m:enum(self::STATUS_*)
 */
class Book extends LeanMapper\Entity
{
	const STATUS_ACTIVE = 'active';
	const STATUS_INACTIVE = 'inactive';
	const STATUS_DELETED = 'deleted';
}

Kromě výrazu self::STATUS_* můžeme uvést i klíčová slova static:: a parent::, nebo konkrétní třídu (m:enum(Book::STATUS_*)). Příznak respektuje i jmenné prostory (namespace) a use statementy.

m:filter

Příznak využijeme při použití filtrů. Těm se věnujeme v samostatné kapitole.

m:useMethods

Pomocí příznaku m:useMethods říkáme Lean Mapperu, že má při přístupu k položce povinně použít uživatelem definovaný setter/getter. Stejně tak tento příznak použijeme v případě, kdy máme setter nebo getter nestandardně pojmenovaný.

Název databázového sloupce (m:column)

V případě použití výchozích konvencí je název databázového sloupce shodný s názvem položky. Případné odchylky můžeme specifikovat pomocí mapperu a jeho metody getColumn, pohodlnější však bývá uvést název sloupce přímo v anotaci položky - k tomu slouží příznak m:column.

@property string $name m:column(my_name)

Poznámka: příznak m:column je dostupný až od verze 3.0.0.

Druhou možností je uvést název sloupce do závorky hned za název položky.

@property string $name (my_name)

Vlastní příznaky

K položkám v anotacích můžeme připsat i vlastní příznaky. Co do nich zapíšeme a jak je využijeme záleží na naší fantazii. K hodnotám se pak dostaneme pomocí reflexe entity.

/**
 * @property string $name m:comment(Name of author)
 */
class Author extends LeanMapper\Entity
{
}

$property = $author->getReflection()->getEntityProperty('name');
$property->hasCustomFlag('comment'); // zjistíme zda byl u položky zapsán náš příznak m:comment
$property->getCustomerFlagValue('comment'); // získáme hodnotu zapsanou v příznaku, v našem případě řetězec "Name of author"

Správa jednoduchých M:N vazeb

Jednoduchá M:N vazba je taková vazba, která je v relační databázi reprezentována spojovací tabulkou, která neobsahuje nic jiného, než odkazy do spojovaných tabulek a volitelně umělý primární klíč. Zpravidla má tedy taková tabulka dva, nebo tři sloupce.

Tip: Pokud potřebujete v Lean Mapperu pracovat se spojovací tabulkou, která pro každou vazbu obsahuje i nějaké další doplňující informace (zda je vazba aktivní, datum jejího vzniku,…), best practice je mít pro takovou tabulku samostatnou entitu (a podle potřeby i repositář).

Současné API vypadá následovně:

// Nějaká úvodní kaše
class Mapper extends LeanMapper\DefaultMapper
{

  protected $defaultEntityNamespace = null;

  public function getPrimaryKey($table)
  {
    if ($table === 'tag') {
      return 'code';
    }
    return parent::getPrimaryKey($table);
  }

}

/**
 * @property string $code
 * @property string $name
 */
class Tag extends LeanMapper\Entity
{
}

/**
 * @property int $id
 * @property Tag[] $tags m:hasMany
 * @property DateTime|null $released
 * @property string $title
 * @property string|null $web
 * @property string $slogan
 */
class Application extends LeanMapper\Entity
{
}
$mapper = new Mapper;
$applicationRepository = new ApplicationRepository($connection, $mapper);
$tagRepository = new TagRepository($connection, $mapper);

$application = $applicationRepository->find(1);

$tag = $tagRepository->find('JavaScript'); // this is our primary key...

$application->addToTags($tag);

$application->removeFromTags($tag);

$application->addToTags('JavaScript');

$application->removeFromTags('JavaScript');

$application->removeAllTags();
$application->replaceAllTags(array($tag1, $tag2)); // mass replace by Entity[]
$application->replaceAllTags(array(5, 6)); // mass replace by IDs

$applicationRepository->persist($application);

Jak vidno, tagy lze přidávat a odebírat buďto na základě instance Tag, anebo na základě ID tagu (v našem příkladu kódu).

Co je asi samozřejmé je, že pokud přistoupíte i před persistencí ke kolekci $tags (například tagy vypíšete), přidané a odebrané tagy se již projeví. V paměti tyto změny provedené už jsou, jen ještě nejsou persistované v databázi.

Lean Mapper si při persistenci těchto vazeb inteligentně hlídá, co je zapotřebí v databázi přidat a odstranit a stav sesynchronizuje velmi malým počtem dotazů:

 1. Jedním multi-insertem hromadně vkládajícím potřebné nové vazby
 2. Voláním DELETE pro jednotlivé vazby s tím, že pokud například aplikace má tři vazby na tag JavaScript a dvě se mají odstranit, využije se LIMIT (DELETE ... WHERE `code` = 'JavaScript' LIMIT 2).

Také platí, že pokud například desetkrát odeberete vazbu na tag SQL, který ale aplikace nemá ani jednou přiřazený, žádné dotazy se negenerují.

POZOR! Aby vše takhle hezky mohlo fungovat, existuje jedno drobné omezení. Pokud vytváříte například novou entitu aplikace (new Application), je zapotřebí ji před tím, než jí začnete přiřazovat tagy, persistovat.

$application = new Application(array(
  'title' => 'New application',
  'slogan' => 'lorem ipsum',
));

$applicationRepository->persist($application);

$application->addToTags('PHP');
$application->addToTags('JavaScript');

$applicationRepository->persist($application);

Při úpravě již existují entity načtené z repositáře takovéto persistování nadvakrát samozřejmě zapotřebí není:

$application = $applicationRepository->find(1);

$application->title = 'New title';

$application->addToTags('PHP');
$application->addToTags('JavaScript');

$applicationRepository->persist($application);

Výchozí hodnoty

Výchozí hodnoty položek lze nadefinovat buď pomocí anotace u konkrétních položek, nebo metodou initDefaults(). V obou případech platí, že výchozí hodnoty se berou v potaz pouze u nově vytvořených entit.

Výchozí hodnoty v anotacích (m:default)

U položek, které obsahují jednoduché datové typy (int, bool, float, string a array) lze výchozí hodnoty zapsat přímo v anotaci pomocí příznaku m:default. Parser výchozích hodnot rozumí číslům zapsaným v různých notacích, nerozhodí ho různé velikosti písmen, umožňuje escapování uvozovek v textu, apod. Měl by se chovat téměř identicky, jako interpret PHP. Pojďme si ukázat několik příkladů.

/**
 * @property bool $active m:default(true)
 * @property int $count m:default(10)
 * @property float $count m:default(-2.2e-3)
 * @property string $title m:default('McDonald\'s restaurant')
 * @property array $list m:default(array())
 * @property DateTime|null $date m:default(null)
 */

Poznámka: anotace m:default je dostupná od verze 3.0.0.

Alternativně můžeme pro zápis výchozích hodnot v anotacích používat rovnítkovou syntaxi:

/**
 * @property bool $active = true
 * @property int $count = 10
 * @property float $count = -2.2e-3
 * @property string $title = 'McDonald\'s restaurant'
 * @property array $list = array()
 * @property DateTime|null $date = null
 */

Rovnítko musí následovat hned za názvem položky.

Metoda initDefaults()

Druhou možností definice výchozích hodnot je metoda initDefaults. Ta se volá hned poté, co jsou položkám přiřazeny výchozí hodnoty uvedené v anotacích. Můžeme tak doladit hodnoty uvedené v anotacích, případně položkám přiřadit komplexnější hodnoty, které nedokážeme pomocí anotací vyjádřit.

class Book extends LeanMapper\Entity
{
	protected function initDefaults()
	{
		$this->active = true;
		$this->count = 10;
		$this->title = 'McDonald\'s restaurant';
		$this->list = array();
		$this->date = null;
	}
}
« Úvod do dokumentace Repositáře »