Filtry

Filtry umožňují doladit Lean Mapperem připravený databázový dotaz těsně před tím, než se pošle do databáze. Pokud např. máme entitu Author a načítáme autorovy knihy (entitu Book) pomocí $author->books, Lean Mapper připraví potřebný dotaz (objekt LeanMapper\Fluent) a dovolí nám v něm cokoli upravit.

Důvodů pro úpravu připraveného dotazu může být mnoho - můžeme výsledek dotazu limitovat, řadit, přijoinovat další tabulku, apod. Fantazii se meze nekladou.

Pojďme k praktické ukázce. Řekněme, že chceme autorovy knihy vždy načítat seřazené podle názvu. Nadefinujeme si tedy entity Book a Author.

/**
 * @property int $id
 * @property string $name
 * @property Author $author m:hasOne
 */
class Book extends LeanMapper\Entity
{
}

/**
 * @property int $id
 * @property string $name
 * @property Book[] $books m:belongsToMany m:filter(bookOrderByName)
 */
class Author extends LeanMapper\Entity
{
}

Na entitě Book není nic zajímavého, zajímavější je entita Author. Všimněte si příznaku m:filter u položky $books.

Tímto příznakem říkáme Lean Mapperu, že má při získávání kolekce autorových knih zavolat filtr pojmenovaný bookOrderByName. Aby to fungovalo, musíme ještě samotný filtr naprogramovat a zaregistrovat.

Registrace filtru

Filtrem může být jakákoli volatelná metoda, nebo funkce (klidně anonymní). Filtr zaregistrujeme pomocí metody LeanMapper\Connection::registerFilter(), které předáme název filtru a odkaz na zvolenou metodu/funkci.

$connection->registerFilter('bookOrderByName', array('BookFilter', 'orderByName'));

Uvedený řádek zaregistruje filtr bookOrderByName a zároveň říká, že se má při použití tohoto filtru zavolat statická metoda BookFilter::orderByName. Samotný filtr bude úplně jednoduchý, jen přidá do připraveného dotazu klauzuli ORDER BY s názvem sloupce:

class BookFilter
{
	public static function orderByName(LeanMapper\Fluent $fluent)
	{
		$fluent->orderBy('[name]');
	}
}

Více filtrů

Filtry v příznaku m:filter můžeme zřetězit - Lean Mapper filtry zavolá jeden po druhém. Jednotlivé filtry se oddělují čárkou.

 * @property Book[] $books m:belongsToMany m:filter(bookOrderByName, bookOnlyAvailable)

Uvedená definice způsobí, že na dotaz bude kromě filtru bookOrderByName aplikován i filtr bookOnlyAvailable.

Parametry filtrů

Kromě instance LeanMapper\Fluent může filtr obdržet i další parametry. Pojďme si je probrat v pořadí, ve kterém jsou filtru předány.

Databázový dotaz

Prvním parametrem filtru je vždy instance objektu LeanMapper\Fluent, která obsahuje předpřipravený dotaz.

Parametry předané přes auto-wiring

Další parametry můžou obsahovat entitu a property (LeanMapper\Reflection\Property), u které byl filtr zapsán. Aby k předání došlo, musíme při registraci filtru uvést jednu z konstant LeanMapper\Connection::WIRE_*.

$connection->registerFilter('bookOrderByName', array('BookFilter', 'orderByName'), LeanMapper\Connection::WIRE_ENTITY_AND_PROPERTY);

Uvedený zápis řekne Lean Mapperu, že má filtru předat ve druhém parametru entitu a ve třetím property:

class BookFilter
{
	public static function orderByName(LeanMapper\Fluent $fluent, LeanMapper\Entity $entity, LeanMapper\Reflection\Property $property)
	{
		// ...
	}
}

Dalšími možnými hodnotami jsou:

Poznámka: místo konstant lze použít i textové alternativy - znak e odpovídá konstantě WIRE_ENTITY, znak p konstantě WIRE_PROPERTY a ekvivaletnem ke konstantě WIRE_ENTITY_PROPERTY jsou řetězce ep a pe.

Adresované parametry

Další parametry filtru můžou obsahovat tzv. adresované parametry. To jsou hodnoty, které uvedeme přímo v definici entity a vztahují se vždy ke konkrétnímu filtru. Obecný filtr pro limitování výsledků by tedy mohl vypadat takto:

class CommonFilter
{
	public static function limit(LeanMapper\Fluent $fluent, $limit)
	{
		$fluent->limit($limit);
	}
}

$connection->registerFilter('limit', array('CommonFilter', 'limit'));


/**
 * @property int $id
 * @property string $name
 * @property Book[] $books m:belongsToMany m:filter(limit#10)
 */
class Author extends LeanMapper\Entity
{
}

Při volání $author->books tedy obdržíme vždy pouze prvních 10 knih.

Poznámka: uvedený příklad nebude fungovat zcela podle očekávání - viz kapitola SQL strategie.

Dynamicky předané parametry

Na závěr můžou následovat parametry dynamicky předané volajícím pomocí getteru. Hodnoty budou předány do všech filtrů uvedených v příznaku m:filter. Při použití výše uvedeného filtru pro limitování výsledků to může vypadat nějak takto:

class CommonFilter
{
	public static function limit(LeanMapper\Fluent $fluent, $limit)
	{
		$fluent->limit($limit);
	}
}

$connection->registerFilter('limit', array('CommonFilter', 'limit'));


/**
 * @property int $id
 * @property string $name
 * @property Book[] $books m:belongsToMany m:filter(limit)
 */
class Author extends LeanMapper\Entity
{
}

$books = $author->getBooks(20); // získá prvních 20 knih

Poznámka: uvedený příklad nebude fungovat zcela podle očekávání - viz kapitola SQL strategie.

HasMany vazby

V případě hasMany vazeb se pokládají celkem 2 dotazy - jeden načítá data ze spojovací tabulky a další z cílové tabulky. Pomocí filtrů můžeme ovlivnit oba položené dotazy, stačí filtry v příznaku m:filter oddělit pomocí svislítka |.

class CommonFilter
{
	public static function limit(LeanMapper\Fluent $fluent, $limit)
	{
		$fluent->limit($limit);
	}


	public static function orderBy(LeanMapper\Fluent $fluent, $column)
	{
		$fluent->orderBy('%n', $column);
	}
}

$connection->registerFilter('limit', array('CommonFilter', 'limit'));
$connection->registerFilter('orderBy', array('CommonFilter', 'orderBy'));


/**
 * @property int $id
 * @property string $name
 */
class Tag extends LeanMapper\Entity
{
}

/**
 * @property int $id
 * @property string $name
 * @property Tag[] $tags m:hasMany m:filter(limit#10|orderBy#name)
 */
class Book extends LeanMapper\Entity
{
}

Výše uvedený příklad načte pomocí $book->tags prvních 10 tagů souvisejících s knihou a seřadí je podle názvu. Všimněte si příznaku m:filter - pomocí filtru limit nejprve limitujeme dotaz do tabulky book_tag a následně upravujeme dotaz do tabulky tag pomocí filtru orderBy tak, aby vrátil tagy seřazené podle jména.

Poznámka: uvedený příklad nebude fungovat zcela podle očekávání - viz kapitola SQL strategie.

Implicitní filtry

Výchozí, neboli implicitní, filtry jsou takové filtry, které budou aplikovány vždy bez ohledu na to, jestli jsou uvedeny v příznaku m:filter, či nikoli. Implicitní filtry se spouští při traverzování mezi entitami a z repozitáře v rámci metody LeanMapper\Repository::createFluent() - kvůli tomu nemůžou obdržet parametry předávané pomocí auto-wiringu. Využití naleznou např. pro soft-deleted entity a další podobné případy.

K definici implicitních filtrů slouží metoda LeanMapper\IMapper::getImplicitFilters, která vrací buď pole s názvy filtrů, nebo instanci objektu LeanMapper\ImplicitFilters - ta může kromě názvů obsahovat i adresované parametry, které se mají filtrům předat.

Pojďme si to ukázat v praxi - řekněme, že tabulka knih obsahuje sloupec available, který indikuje, zda je kniha dostupná, či nikoli a nabývá hodnot 0 a 1. Při načítání knih kdekoli v aplikaci pak chceme, aby se načetly jenom dostupné knihy.

/**
 * @property int $id
 * @property string $name
 * @property bool $available
 */
class Book extends LeanMapper\Entity
{
}

/**
 * @property int $id
 * @property string $name
 * @property Book[] $books m:belongsToMany
 */
class Author extends LeanMapper\Entity
{
}

class CommonFilter
{
	public static function restrictAvailables(LeanMapper\Fluent $fluent, $table)
	{
		$fluent->where('%n.[available] = 1', $table);
	}
}

$connection->registerFilter('restrictAvailables', array('CommonFilter', 'restrictAvailables'));

class Mapper extends LeanMapper\DefaultMapper
{
	public function getImplicitFilters($entityClass, LeanMapper\Caller $caller = null)
	{
		if ($entityClass === 'Book') {
			return new LeanMapper\ImplicitFilters(
				array('restrictAvailables'),
				array(
					'restrictAvailables' => array( // parametry pro filtr 'restrictAvailables'
						$this->getTable($entityClass),
					),
				)
			);
		}
		return parent::getImplicitFilters($entityClass, $caller);
	}
}

$mapper = new Mapper;
$books = $author->books;

Nejprve definujeme entity Book a Author, poté si vytvoříme obecný filtr CommonFilter::restrictAvailables. Nejdůležitější je v tomto případě vlastní mapper - v něm definujeme metodu getImplicitFilters, která pro entitu Book vytvoří instanci objektu LeanMapper\ImplicitFilters - té předá nejprve seznam filtrů (zde pouze filtr restrictAvailables) a následně i adresovaný parametr s názvem tabulky, na kterou má být omezení aplikováno. Díky tomu nám bude volání $author->books vždy vracet jenom dostupné knihy.

Metoda getImplicitFilters může kromě názvu entity obdržet ještě nepovinný parametr $caller. Implicitní filtry jsou obvykle aplikovány při volání metody Repository::createFluent - pak parametr $caller obsahuje odkaz na repositář, nebo při traverzování mezi entitami - v tom případě parametr $caller obsahuje odkaz na entitu a property, přes kterou se traverzuje.

Objekt Filtering - anonymní filtry

Filtry lze použít nejen pomocí příznaku m:filter a implicitních filtrů, ale i ve vlastních přístupových metodách uvnitř entit. Stačí vytvořit instanci objektu LeanMapper\Filtering a tu předat do volaných metod - např. do metody getValueByPropertyWithRelationship. Vytvoříme tak něco, co se dá nazvat anonymními filtry.

/**
 * @property int $id
 * @property string $name
 * @property Book[] $books m:belongsToMany(#union)
 */
class Author extends LeanMapper\Entity
{
	public function getNewestBook()
	{
		$books = $this->getValueByPropertyWithRelationship('books', new LeanMapper\Filtering(function (LeanMapper\Fluent $fluent) {
			$fluent->orderBy('pubdate')->desc()
				->limit(1);
		}));
		return empty($books) ? null : reset($books);
	}
}

Volání $author->getNewestBook() vrátí vždy nejnovější autorovu knihu.

Poznámka: v uvedeném příkladu používáme u příznaku m:belongsToMany dovětek #union. Účel tohoto dovětku popisuje kapitola SQL strategie.

SQL strategie

S filtry souvisí tzv. SQL strategie. Blíže se tomuto tématu věnujeme v samostané kapitole.

« Persistence Mapper »